فرم ارزیابی ویزا شینگن و کانادا

7 of 1 Page

اطلاعات فردی

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
نام خود را وارد نمایید
نام خانوادگی خود را وارد نمایید
تاریخ تولد خود را وارد نمایید
محل تولد خود را وارد نمایید
شماره شناسنامه خود را وارد نمایید
کد ملی خود را وارد نمایید
شماره گذرنامه خود را وارد نمایید
محل صدور گذرنامه را وارد نمایید
تاریخ شروع گذرنامه را وارد کنید
تاریخ اعتبار گذرنامه را وارد نمایید
وضعیت تاهل را وارد نمایید
جنسیت را وارد نمایید

مشخصات گذرنامه قبلی

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

آدرس ها

Invalid Input
Invalid Input

مشخصات شغل فعلی(5سال اخیر)

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

مشخصات شغل قبلی (در صورت وجود)

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

مشخصات تحصیلی

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

مشخصات همسر

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

در صورت ازدواج قبلی (جدایی) لطفا قسمت ذیل تکمیل گردد

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

آیا تا به حال با درخواست ویزای شما مخالفت شده (ریجکت)؟

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

آیا ملیت،پاسپورت و یا کارت اقامت کشور دوم را دارید؟

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

لیست کشورهایی که ظرف 10سال اخیر سفر داشته اید

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

آیا در کشور مقصد اقوام و یا آشنا دارید (فامیل-دوست)

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
لطفا کامل مطالعه بفرمایید و در مرحله بعد تکمیل بفرمایید